Beleidsplan Stichting ZOdIEZiJN

Beleidsplan Stichting ZOdIEZiJN

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Stichting ZOdIEZiJN heeft ten doel:

 • Het laten produceren en verkopen van producten door en van mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat de mensen met een beperking (cliënten) door het werken aan een zinvol product meer waardering voor hun werk krijgen en zich kunnen ontwikkelen waardoor de kwaliteit van hun leven verbetert. Werken aan een product of dienstverlening onder een eigen label draagt bij aan een maatschappelijke participatie, is bovendien een persoonlijke uitdaging en biedt perspectief voor de toekomst. Het eigen label draagt bij aan de positieve beeldvorming van de makers.
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties waarin het kader van dagbesteding door mensen met een beperking producten worden vervaardigd, ten einde de doelstelling onder a, te verwezenlijken.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de staturen en de feitelijke werkzaamheden. De bepaling in de statuten luidt als volgt: De stichting streeft geen winst na en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden voor de doelstelling.


Bestemming Liquidatiesaldo
De statuten bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de stichting: Een batig liquiditeitssaldo moet worden besteed ten behoeve van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, zijnde een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.


Werving van gelden
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Revenuen uit de hiervoor genoemde activiteiten
 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle overige verkrijgingen en baten


Werkzaamheden
ZOdIEZiJN bedenkt product met een a-status. Deze producten ontstaan door hele eenvoudige handelingen en met behulp van duidelijke stappenplannen en hulpstukken/mallen. De producten worden gemaakt binnen tientallen dagbestedingsprojecten door heel Nederland en zij mogen zelf bepalen welke aantallen haalbaar is voor hen. Met alle dagbestedingsprojecten samen kunnen er grote aantallen gemaakt en geleverd worden.


Beheer van vermogen
Op grond van de statuten van de ZOdIEZiJN en haar feitelijke werkzaamheden heeft niemand doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan niemand beschikken over het vermogen van de stichting als het ware het eigen vermogen. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en ook vertegenwoordigt het bestuur de stichting. Echter de vertegenwoordig komt mede toe aan de directeur van de stichting.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • De heer R. Wiedijk (voorzitter)
 • De heer B. van Andel (penningmeester)
 • De heer R. Sparnaay
 • De heer B. Terzibasiyan

In het bestuur hebben de aanwezige leden een stem.

De directeur van de stichting is mevrouw M. Knook-Okkema

Beloningsbeleid

De stichting betaalt geen vergoeding voor werkzaamheden door bestuursleden. De stichting heeft 1 medewerker in dienst; deze medewerker ontvangt een marktconform salaris voor de werkzaamheden. Verder zijn 2 medewerkers als ZZP’er bij de stichting betrokken. Zij ontvangen een marktconforme vergoeding voor de door hen gewerkte uren.

Het vermogen wordt beheerd op RABOBANK rekeningnummer NL.16.RABO.016.77.32.749. De administratie wordt gevoerd door de heer R. Wiedijk. De jaarrekening van de stichting wordt eveneens opgesteld door de heer R. Wiedijk.

Overige informatie

Stichting Zodiezijn
Kamer van Koophandel nummer 53978390
RSIN nummer 851099749
Groetweg 1
1775 PL Middenmeer

Augustus 2018